Diverse andre kilder.

Skøder fra Randbøl Coloni i forbindelse med overgangen til selveje

Rigsarkivet har genparterne til 18 af de skøder der blev udfærdiget i den anledning. Da flere af disse kolonister hører til Maj-Britts aner, har vi fotograferet dem og præsenterer dem her, da der sikkert er flere som kan have glæde af dem.

Kong Christian den VII's
"Forordning angaaende Børns Hiemme=Daab, med videre"

Kong Christian den VII udstedte den 27. juli 1771 denne forordning om børns hjemmedåb. Billederne er venligst stillet til rådighed af Jytte og Kurt Bylov.

Kong Frederik den VI's
"Reglement for Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtaget"

Kong Frederik den VI udstedte den 21. november 1810 dette reglement for jordemodervæsenet.

Lyngby Seminarium

Vi har en del lærere i slægten, så da vi fandt en bog udgivet i anledning af Lyngby Seminariums 50 års jubilæum, har vi lavet en side, med alle dimittenderne og eleverne på skolen i jubilæumsåret 1863.

Øvre Værebro Mølle

Et uddrag fra bogen "Årbog over Værebros historie" af Poul Andersen. Bogen er ikke udgivet endnu.

Københavns Haandværkerforenings 100 års jubilæum

Da bogen er udgivet i 1940 varer det et stykke tid endnu, inden den kan kopieres og offentliggøres i sin helhed, men mon ikke navneregistret kan kan betragtes som et citat.

Gravsten

Vi har desuden en samling af fotografier af gravsten fra en række sogne.

Danske Gaarde

J. C. B. la Cour udarbejdede i 1906 et firebindsværk om danske gårde, for - som det står i forordet - at "at søge bevaret fra Glemsel den Sum af historiske Minder, der knytter sig til de danske Gaarde, og om hvilke der hidtil kun har været spredte Oplysninger at finde"

Målet med udgivelsen var "... at give en udtømmende Beskrivelse af alle vore middelstore og store Gaarde".

Udgivet af "Danske Gaarde"s Forlag, 1906

Værket er på over 5000 sider, så det siger sig selv, at bøgerne næppe bliver skannet i deres helhed

Følgende herreder er tilgængelige

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 21. marts 2009