Laurentze Margrete Christine Machholdt og Mads Peter Christensens skilsmisse

Laurentze og Mads Peter blev gift den 12. maj 1849, og fik to børn, Carl Christian i 1851 og Christence Henriette i 1854, men begge børn døde inden de blev en uge gamle.

Mads Peter (som åbenbart kun brugte navnet Peter) blev født på Restrup Kro i Restrup Sogn, Aalborg Amt den 10. januar 1808. Han blev uddannet jurist og fik ansættelse som som By- og Herredsfuldmægtig i Skelskær. Skønt det formodentlig var et velbetalt arbejde, er det åbenbart gået ned ad bakke for Mads Peter.

Laurentzes breve til myndighederne tyder på at Mads Peter brugt rub og stub og endog stiftet gæld og på et tidspunkt i 1860 er flyttet til Hjørring. For at dække gælden blev Mads Peters ejendele bortauktioneret. I april 1862 har Laurentze været hos præsten for at foretage den lovpligtige mægling, som dog ikke gav noget resultat og præsten skriver følgende attest.

Præstens attest om den forgæves mægling

     I henhold til Forordningen af 30 April 1824
   §18 attesteres det herved, med Hensyn til at Examina
   tus juris Peter Christensens Hustru Laurentze Mar
   grete Christine Machholdt agter at søge Skilsmisse
   i henseende til Bord og Seng fra ovennævnte hendes
   Mand, at hendes Beslutning har været mig saa betime
   ligen bekjendt, at jeg har havt Leilighed til at efterkom
   me hvad Loven og Anordningerne paalægger Præsten
   ihenseende til uforligelige Ægtefolk.
    Skielskør Præstegaard den 22 Sept 1862
           Brasen
						

Blækket på attesten er knap tørt inden Laurentze samme dag skriver til Amtmand Hoppe for at ansøge om skilsmisse.
Første side af Laurentzes brev til Amtmand Hoppe

   Høivelbaarne

    Hr Kammerherre Amtmand Hoppe
       Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand pp
    
     For omtrent 2 Aar siden forlod min Mand
   forhenværende By - og - Herredsfuldmægtig Exam jur. Peter
   Morten Christensen mig og Skjelskør og har siden den
   Tid hverken understøttet mig eller iøvrigt opfyldt
   sine Forpligtelser som Mand lige overfor mig. Da
   han derhos, efter hvad komme til min 
   Kundskab, vedbliver at føre samme uordentlige
   levnet som før sin Afreise herfra Byen og jeg
   indseer, at det, vil blive til min fuldstændige
   Ødelæggelse, hvis jeg skulde fortsætte Samlivet med
   ham, naar han vender tilbage hertil Byen, saa
   tillader jeg mig herved at ansøge Deres
   Højbelbaarenhed om at der måtte blive mig
   meddeelt Bevillig til at leve separeret fra
   bemeldte min Mand i henseende til Bord og Seng;
   til hvilken Ende jeg er saa fri at vedlægge
   Attest fra min Sjælesørger om at den geistli
   ge Mæling er forsøgt med mig. Næst der
   hos at tilføie, at da vort fælleds Boe der før min
   Mands Bortreise herfra efter passeret Auction
   blev bortsolgt til Dækning af hans Gjæld og at
   Jeg, ligesaalidt som vistnok han, senere har erhvervet noget
						
Anden side af Laurentzes brev til Amtmand Hoppe
   hvorfor der formentlig ikke vil kunne være Noget
   at ordne med Hensyn Formuefællesskabet imellem os
   eller andre Wilkaar at medtage for Separationen
   ved at Enhver af os under samme Sørger for sig
   Selv, tillader jeg mig endvidere at anholde
   om, at den befalede geistlige og verdslige Mægling
   med min Mand maatte ved D Høivelbaarenhed gun
   stige Foranstaltning blive prøvet med ham i
   Hjørring, hvor han for Tiden opholder sig.

            I Haab om gunstig Bønhørigt tager
Skjelskør d. 22 Septbr. jeg mig D Høivelbaarenheds
         1862    Allerærbødigst
       
     Laurentze Magrethe Christine Christensen
             født Machholdt
						

Dagen efter behandler den nye By- og Herredsfuldmægtig Moltke Laurentzes ansøgning om separation. Han har nok kendt lidt til Laurentzes situation for samme dag sender han dette brev, hvori han anbefaler at der bevilges separation, til Amtmand Hoppe.
By- og Herredsfoged Moltkes brev til Amtmand Hoppe

   d. 23 Septbr 1862

   Ved at fremsende hoslagte Ansøgning
   med 1 Bilag, hvori Exam. jur. Christiansens Hu
   strue her i Byen anholder om Bevilling til at
   leve separeret i Henseende til Bord og Seng
   fra bemeldte sin Mand, tillader jeg mig
   næst at anbefale samme paa det Bedste, at
   tilforn, at det forholder sig rigtigt at
   Ansøgerinden og Mand intet fælles Boe
   har heri Byen, da dette tilligemed Alt, som
   Christensen iøvrigt eiede, er udlagt og bortsolgt til
   Dækning af hans Gjæld; - hun stiller ingen 
   anden Fordring til sin Mand, end at han
   vil tillade hende at nyde godt alene af
   hvad hun ved sine Hænders Arbejde kan
   fortjene til Livets Ophold.
            Moltke
            
   Høivelbaarne 
   Hr Kammerherre Amtmand Hoppe
                   Hjørring Amt
            
Referencen til Hjørring Amt skyldes at Mads Peter rejste til Hjørring, da han forlod Laurentze.

Da der efter fem måneder endnu ikke er sket nogen i sagen, henvender Laurentze sig til Moltke, der sender denne rykker til Amtmand Hoppe.
By- og Herredsfoged Moltkes rykker til Amtmand Hoppe

   d 26 Februar 1863

     I September Maaned f. A tillode jeg
   mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed en An
   søgning fra herværende Ma Christensen om
   Bevilling til at hun separeres fra Bord og
   Seng fra sin Mand, forhenværende fuldmægtig
   M. P. Christensen, der for Tiden opfolder sig i Hjør
   ring.        Da der endnu ikke ere
   indløben noget Svar, tillader jeg mig efter
   begæring af Ansøgerinden, at anholde hos
   D Høivelbaarenhed om at bevise hende den Bevaa
   genhed at fremskynde Sagens Afgjørelse.
          Moltke
   Høivelbaaren
   Hr Kammerherre Amtmand Hoppe
       Rd & Dbmd       Hjørring Amt
            

Allerede to dage efter dukker der imidlertid et brev op fra Hjørring.
Mæglingsattest fra Hjørring angående Mads Peter

   Da Ex: juris Peter Christensens Hustru, Lorenze
   Macholdt, og opholdende sig i Skjelskjør, har begjert det
   imellem dem bestaaende Ægteskab ophævet, har jeg
   for Manden, som i flere Aar har opholdt sig i Byen,
   adskildt fra Familien, prøvet geistlig Mægling, men
   derved og efter hans Meddelelser fundet Forholdene
   saadanne, at der ikke er Haab om at med fortsat
   Bestræbelse bevirke et christeligt Samliv, hvorfor
   der herved meddeles befalet Mæglingsattest for
   hans Vedkommende.
     Hjørring 28de Februar 1863
                 Djørup
                 Sognepræst.
            

Den 6. marts 1863 møder Mads Peter op til verdsling mægling på Hjørring Amt.
Hjørring Amts behandling af Mads Peters separations

              Udskrift
   af Hjørring Amts Forhandlingsprotokol for Separations og Skilsmisse
              Sager
            
   Aar 1863 den 6 Marts mødte paa AmtsHuset Exam juris Peter
   Morten Christensen af Hjørring, for at den verdslige Mægling kun
   de foretages for hans Vedkommende, i Anledning af at hans Hustru
   Laurentze Margrethe Christine Christensen, født Machholdt, der 
   lever i Skjelskjør, har indgivet Andragende til Amtsmanden over
   Sorø Amt om at blive ham frasepareret i henseende til Bord og
   Seng. Han fremlagde attest fra Sognepræsten i Hjørring, Provst Djørup
   hvorefter den geistlige Mægling har forgæves være forsøgt. Den
   verdslige Mægling blev derefter foretaget, men forblev frug
   tesløs, idet Manden erklærede, at han fuldkomment delte
   sin Hustrues Ønske om Separation, eftersom at fredeligt og lykke
   ligt Samliv mellem dem var blevet umuligt. Med hensyn
   til vilkaarene for Separationen var han enig med sin Kone i,
   at hun beholder som sin Eiendom det Bohave og andre Effecter,
   hun er i Besiddelse af, ligesom han ansaa det for en Selvfølge,
   at Formuefællesskabet mellem dem er ophævet fra det Øieblik,
   Separationen er bevilget. Ligeledes var han enig med Konen i,
   at han ikke yder noget Bidrag til hendes Underhold. Af deres
   Ægteskab have de ingen Børn
      Forretningen sluttede og med underskrift bekræftes.
       P. A. V.
        Muhle             Christensen
         Fin
       
       
         Udskriftens Rigtighed bekræftes
             Hjørring Amt d 12 Marts 1863
                     Esbensen??
            

Da nu både den gejstlige og verdslige mægling er gennemført, fremsender Hjørring Amt attest for dette.
Hjørring Amts fremsender attest for gejstlig og verdslig mægling

   I Anledning af det kongelige Amts besegl Skrivelse af
   25 Septb. f. A. og senere Erindringsskrivelse, hvori dette
   Amt anmoder om at foranstalte de befalede Mæglinger
   afholdt for Exam. juris Christensens Vedkommende, da hans
   Hustru har ansøgt om Seperation i henseende til
   Bord og Seng, undlader jeg ikke tjenstligst at remittere
   de mig tilstillede Bilage og at vedlægge Attest saavel
   om den geistlige som verdslige Mæglings
   Foretagelse, idet jeg skulde bemærke, at bemeldte
   Christensen flere Gange forgiæves har været tilsagt
   til Møde herpaa Contoiret, og endelig maatte
   tvinges med Muldt.
     Hjørring Amt den 12 Marts 1863.
  
           Esbensen??
     
   Til
    Det Kongelige Amt i Sorø     ?????                 
            

På bagsiden af brevet af fra Hjørring, skriver Amtmand Hoppe til Byfoged Moltke.
Amtmand Hoppe anmoder Byfoged Moltke gennemføre verdslig mægling med Laurentze

   Den i indbemeldte henseende fornødne verds
   lige Mægling anmodes Hr Overauditeur, Byfoged
   Moltke tjenstlig om behagelig paa mine
   Vegne at ville foretage, og udbeder jeg
   mig underrettet om Udfaldet med nær-
   værende Skrivelse og Bilage tilbage.
    Sorø Amtshuus, den 16de Marts 1863
  
            Hoppe
            

To dage efter foreligger resultatet af den verdslige mægling med Laurentze.
Byfoged Moltkes skrivelse ang. den verdslige mægling med Laurentze

   d. 18de Marts 1863


   Ved at tilbagesende hoslagte mig under 16de
   d M tilstillede Bilage angaaende Exam. jur. M.
   P. Christensens Hustrus Ansøgning om Separations
   bevilling, tillader jeg mig tjenstligst at mel
   de, at den af mig paa D Høivelbaarenheds Vig
   ne, med Supplicantinden foretagne verdsli-
   ge Mægling var frugtesløs, idet hun i
   Henhold til de i Ansøgningen fremhævede
   Grunde, fremdeles antog, at en Fortsættel
   se af det ægteskabelige Samliv med hendes 
   Mand, ikkun vilde lede til hendes Ødelæg
   gelse, hvorfor hun fastholdt sin Ansøgning
   om Separation i Henseende til Bord og Seng.
           Moltke
   Høivelbaarne
   Hr Kammerherre Amtmand Hoppe
            

Endelig, efter næsten et halvt år, kan Laurentze sende dette brev til Amtmanden.
Laurentzes brev til Amtmanden med stempelpenge for separationen
Adresseret til

   Høivelbaarne

   Hr Kammerherre Amtmand Hoppe
        R og D:
          i
           Sorøe            
            
Brevets ordlyd
s
   Vedlagt giver jeg mig den Frihed at frem
   sende, Stempelpapir til den af mig ansøgte
   Separations=Bevilling angaaende mit Æg=
   teskab med Exam jur Christensen.

                   ærbødigst
   Skjelskjær den 25 Martz 1863 Laurentze Christensen
                   født Machholdt            
            

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 9. juni 2007